မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းသည် UNICEF မှ ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အသင်းရုံးရှိ သင်တန်းခန်းမတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော “Monitoring and Evaluation in Communication for Development” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၂  ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့ထိ။
 

မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းသည် UNICEF မှ ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အသင်းရုံးရှိ သင်တန်းခန်းမတွင် “Monitoring and Evaluation in Communication for Development” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၂  ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။