ထိုင်းရေတပ်ဦးစီးချုပ်၏ဇနီး Mrs. Kessara Pratoomsuwan နှင့် အဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းသို့ လာရောက်လေ့လာစဉျ။ ၈.၁.၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုနစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့
 

ထိုင်းရေတပ်ဦးစီးချုပ်၏ဇနီး Mrs. Kessara Pratoomsuwan င့် အဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နင့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်းသို့ လာရောက်လေ့လာစဉျ။ ၈.၁.၂၀၁၈