မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (ဗဟို) မှ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့တွင် ပြုလုပ်သော ပြည်သူလူထုအခြေပြု တီဘေီ၀ဒနာရှင်များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း စီမံချက် ပြည်နယ်အဆင့်ဆန်းစစ်ဆွေးနွေးပွဲ။ ၉. ၁၂. ၂၀၁၇

၂၀၁၇ခုနစ်၊ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့နံ
 


မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နင့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်း (ဗဟို) မ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့တွင် ပြုလုပ်သော ပြည်သူလူထုအခြေပြု တီဘေီ၀ဒနာရင်များအား ပြုစုစောင့်ရောက်ခြင်း စီမံချက် ပြည်နယ်အဆင့်ဆန်းစစ်ဆွေးနွေးပွဲ။ ၉. ၁၂. ၂၀၁၇