မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (ဗဟို) မှ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရှိ အသင်းပိုင်သားဖွားခန်းနှင့် မြိုင်သာယာမူလတန်းကြိုကျောင်းသို့ သွားရောက်လေ့လာထောက်ပံ့စဉျ။ ၁၀. ၁၂. ၂၀၁၇

၂၀၁၇ခုနစ်၊ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့
 

မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နင့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်း (ဗဟို) မ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရိ အသင်းပိုင်သားဖွားခန်းနင့် မြိုင်သာယာမူလတန်းကြိုကျောင်းသို့ သွားရောက်လေ့လာထောက်ပံ့စဉျ။ ၁၀. ၁၂. ၂၀၁၇