နိဒါန်း

  • မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကြီးသည်      မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိမိခင်နှင့်ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် လူနေမှုဘဝအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
  • မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ(၅၁)သန်းကျော် ရှိသည့်အနက် အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများ၏ ရာခိုင်နှုန်းသည်  (၆ဝ)  ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။
  • အမျိုးသမီးများ၊ မိခင်များနှင့် ကလေးများအတွက် စောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကိုနိုင်ငံတော် အစိုးရမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု အဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။
  • မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၏ ဥပဒေအရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
  • ၁၉၉၁ခုနှစ်ဧပြီလ(၃ဝ)ရက်နေ့တွင် ဥပဒေအမှတ်(၂၁/၉ဝ) အရ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည့်အတွက် အသင်း၏ သက်တမ်းမှာ (၂၄)နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။