လုပ်ဆောင်ချက်များ

(က)ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း

(ခ)ပညာရေးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း

(ဂ)စီးပွားရေးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း

(ဃ)လူမှုရေးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း

(င)ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(စ)နှစ်စဉ်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း