Global Fund

ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊Global Fund (Round-9) နှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စီမံချက်များ

 
  • Community Based HIV/AIDS Project (HIVလူနာများအားပြည်သူလူထုအခြေပြု အိမ်တိုင်ရာရောက်ပြုစု စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာစီမံချက်)

  • ——Community Based TB Care Project (ပြည်သူလူထုအခြေပြု TB ဝေဒနာရှင်များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး စီမံချက်)