နေထိုင်မှုပုံစံသစ်များဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းကြပါစို့။(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၂)ရက်နေ့ Photo Crd to MOHS Facebook Page