မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (ဗဟို) ရှိ မေတ်တာစမ်းရေမူလတန်းကြိုကျောင်းတွင် ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံစဥ္။ ၁၃.၁၂.၂၀၁၇ နှင့် ၁၄.၁၂.၂၀၁၇

၂၀၁၇ခုနစ်၊ဒီဇင်ဘာလ(၁၃-၁၄) ရက်နေ့