မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ဥက်ကဌ ပါမောက်ခဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့်အောင်၊ ဒုတိယ ဥက်ကဌ ပါမောက်ခဒေါက်တာမာလာ၀င်း၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာနွယ်နီအုန်း၊ အဖွဲ့၀င် ဒေါ်သန်းသန်းစိန် နှင့် အဖွဲ့တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် မေတ်တာစမ်းရေမူ

၂၀၁၈ ခုနစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့
 

မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နင့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်း ဥက်ကဌ ပါမောက်ခဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့်အောင်၊ ဒုတိယ ဥက်ကဌ ပါမောက်ခဒေါက်တာမာလာ၀င်း၊ အတွင်းရေးမူး ဒေါက်တာနွယ်နီအုန်း၊ အဖွဲ့၀င် ဒေါ်သန်းသန်းစိန် င့် အဖွဲ့တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် မေတ်တာစမ်းရေမူလတန်းကြိုကျောင်းရိမူကြိုကလေးငယ်များအား ချောကလက်မုန်ေ့၀နေစဉျ။ ၈.၁.၂၀၁၈