Anti-tobacco and Antinarcotics

 ေဆးလိပ္မေသာက္သုံးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အထိ (၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆးလိပ္မေသာက္သုံးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေျချပဇယား

 

၂ဝ၁ဝခုႏွစ္​

၂ဝ၁၁ခုနွစ္

၂၀၁၂ခုနွစ္

၂၀၁၃ခုနွစ္

၂၀၁၄ခုနွစ္

ပညာေပးအႀကိမ္ေပါင္း​

၈၅၅၇ဝ

၈၁၁၃၂

၇၂၈၁၈

၅၁၇၂၂

၄၆၄ဝ၇ဝ

ေဆးလိပ္ကင္းစင္နယ္ေျမ​

၆၃၄၉၇

၆၉၁၉၆

၅၇ဝ၅၁

၅၂၇၈၇

၅၃၇ဝဝ