ကျန်မာရေးပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်း

  • ကျန်းမာရေးပညာပေးခြင်း (Health Education)
  • အုပ်စုလိုက်ဟောပြောဆွေးနွေးခြင်း (Group Discussion)
  • လူထုပညာပေးခြင်း (Mass Media)
  • သက်ရွယ်/အုပ်စုတူအတွင်းအသိပေးဆွေးနွေးခြင်း   (Peer Education)
  • နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးခြင်း (Counselling)
  • ကျန်းမာရေးပညာပေးသင်တန်း (ဆရာဖြစ်) နှင့် ဆင့်ပွားသင်တန်းများ

 

 လူထုပညာပေးခြင်း

           

 ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အထိ (၅)နှစ်တာကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးပညာပေးဟောပြောခြင်းအခြေပြဇယား

 

၂၀၁၀ခုနှစ် ၂၀၁၁ခုနှစ် ၂၀၁၂ခုနှစ် ၂၀၁၃ခုနှစ် ၂၀၁၄ခုနှစ်

အကြိမ်ပေါင်း

၂၄၈၃၃၉

၂၆ဝ၃ဝ၃

၂၂၂၂၂၁

၁၇၈၃၀၅

၁၁ဝ၄၈၆

တက်ရောက်သူပေါင်း ၁၆၇ဝ၃၉၅ဝ ၁၅၉၅ဝ၆၅၄ ၁၃၆၆၃၆၃၂ ၉ဝ၉၈၁၂၅ ၅၅ဝ

 

 ကျန်းမာရေးပညာပေး လူထုပညာပေးခြင်းများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်စဉ်